Power Supply USB C 5.1V 3A – White

Power Supply USB C 5.1V 3A – White

Description

USB-C5 Power Supply 1 V 3 A white.