Raspberry Pi 4 5.1v 3A USB-C Power Supply Unit – Black

Description

5.1v 3A USB-C Multinational Power Supply